VARSTVO PRED POŽAROM

  • izdelava ocen požarne ogroženosti
  • izdelava požarnih redov
  • izdelava požarnih načrtov, evakuacijskih načrtov
  • izdelava programov usposabljanja in izvajanje usposabljanja
  • preračun nameščenosti gasilnikov
  • požarno varnostni pregledi objektov
  • dobava in namestitev opozorilnih in obvestilnih tabl in napisov (smeri evakuacije, zbirna mesta, intervencijske poti,…)