VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

 • vzpostavitev sistema varnosti in zdravja v družbi
 • izdelava izjave o varnosti z oceno tveganja
 • pregledi delovne opreme
 • izvedba teoretičnega in praktičnega usposabljanja
 • izdelava navodil za varno delo
 • svetovanje pri uvedbi ukrepov promocije zdravja v družbi
 • kontrolni pregledi stanja varnosti in zdravja v družbi
 • raziskave poškodb pri delu, izdelava mnenj in predlogov ukrepov za preprečitev ponovitve
 • izdelava varnostnih načrtov
 • izvajanje nalog koordinatorja ukrepov varnega dela v pripravljalni fazi projekta in fazi izvedbe
 • dobava in namestitev opozorilnih in obvestilnih tabl in napisov